Historie a současnost Nezávislého Řádu Odd Fellows

 

Často bývá Odd Fellows Řád zaměňován s nejrůznějšími směry Svobodného zednářství. Jde však o paralelně existující společenstvo, které má se zednáři něco příbuzného, ale zároveň i odlišného. Na rozdíl od zednářů je hnutí Odd Fellows tolerováno katolickou cirkví. Prvotní záměry při vniku tajných spolků a sdružení po celé Evropě souvisejí s nejrůznějšími mýty a motivy. Jako nejstarší to byly motivy náboženské při vzniku tajných bratrstev s nejrůznějšími dominujícími cíli. Častěji však vznikaly spolky profesní, cechovní organizace se svými rituálními shromážděními. Stavitelé katedrál jsou údajně prvými činiteli těchto spolků a tajných sdružení, lóží. Spolu s osvícenstvím je spojen vznik zednářských lóži v Anglii a Francii, později na podobné platformě vznikají různé spolky po celé Evropě. Téměř ve stejnou dobu jako Svobodní zednáři (Velká Lóže v Londýně) začíná i historie Odd Fellows.

Kořeny Odd Fellows lze nalézt v Anglii v r. 1725 jako Odd Fellows Sdružení, která vznikají v anglických městech jako spolky sdružující lidi s humanistickými ideály, spojenými  snahou o vzájemnou pomoc v nouzi. Přejímaly znamení a symboly ze zednářských lóží, rituály nesou proto podobné výchozí motivy. Důležitým prvkem byla snaha o zamezení vstupu nepovolaným osobám do sdružení, z toho důvodu je tolik tajemnosti kolem znaků, symboliky a hesel. Dodnes známa je Manchester Unity, větev Odd Fellows v Anglii, sahající již do zmíněných počátků historie.

Nezávislý Řád Odd Fellows (I.O.O.F.) jako světové společenství Odd Fellows lóží začíná pak v roce 1819 založením Washington Loge Nr.1  Thomasem Wildeyem. Jde o prvou lóži v U.S.A. V roce 1877 byla v Chicagu založena česká Lóže Palacký č. 630. Prvou lóží v kontinentální Evropě byla Württenberger Loge Nr. 1 .

První pokus o založení české Odd Fellow lóže byl již počátkem 20. století (v roce 1905). Vzhledem k zamítavému postoji rakousko-uherské administrativy nebylo v prvé fázi možné založit českou Lóži Přátelství běžným způsobem. Budoucí členové se proto od roku 1905 scházeli jako Společnost pro lidskou radost.

Potom se podařilo v roce 1906 diplomatickými jednáními v Berlíně založit první pražskou lóži - Lóži Přátelství č. 8 v Sasku. Skutečný rozvoj I.O.O.F. na našem  území začal až po vzniku Československa. Původní Bohemia Lóže v Praze vznikla již v roce 1924.

Další vývoj po okupaci Československa v r. 1939 nepřál existenci Odd Fellows, Němci lóže zakázali a zrušili. Po 2. světové válce nebyla zaznamenána žádná aktivita Odd Fellows v naší republice.

Teprve po roce 1989 se začala činnost I.O.O.F v České republice obnovovat. Jako první s touto myšlenkou přišla do České republiky v roce 1994 Velkolože Království dánského. Pověřila Lóži č. 23 Christian IV. sídlící v Kodani přípravou a přijetím nových bratrů z České republiky. Stalo se tak díky spolupráci Lions Clubu Praha - Orel v Praze se zmíněnou Velkolóží. Za velkorysé pomoci dánských bratrů bylo v letech 1994 - 1996 přijato do Řádu mnoho našich bratrů. V té době již bylo určeno, že budoucí česká lóže se bude jmenovat Concordia.

Pomocí přátelských kontaktům několika našich bratrů s bavorskou Mezinárodní Odd Fellows. Lóží v Mnichově, Friedens Lóží v Dachau a l. Württembergskou Lóží byla dne 6.7.1996 zasvěcena první Hala Odd Fellows v ČR a to v Žatci. 

Tím od 12.10.1996 byla znovu obnovena Bohemia Lóže č.1 a tím i celý Řád Odd Fellows na našem území. Tato lóže v počátcích sdružovala všechny bratry I.O.O.F. v České republice. V roce 2000 byla z členů připravovaných v létech 1994 - 1996 Lóží Christian IV. v Kodani a z některých členů Bohemia Lóže č. 1 založena Concordia Lóže č. 2.

 V roce 2002 byla založena Lóže č. 3 Karel IV.

Bohemia Lóže č. 1 a Concordia Lóže č. 2 nyní sídlí v Praze, Lóže č. 3 Karel IV. se schází na zámku v Dobříši. Připravuje se otevření dalších lóží.

České Lóže Odd Fellows jsou organizačně součástí Velkolóže Království dánského, postupem času se předpokládá vznik samostatné Velkolože ČR tak, jak tomu bylo již dříve. Vše závisí na rozšíření myšlenky Řádu v naší republice, na vzniku nových lóží.

  Základem etického cítění členů Odd Fellows  jsou pojmy Přátelství, láska a Pravda. Členové si vzájemně tolerují nejrůznější náboženské či politické postoje, témata náboženství a politiky jsou při zasedání Lóže zakázána. Neznamená to, že by se v rámci vzájemné výměny názorů a vystoupení nemohlo po rituální části zasedání mezi bratry o podobných tématech hovořit.

Principem existence Odd Fellows je dodnes snaha o vzájemnou pomoc mezi lidmi, kteří jsou spřízněni společnými etickými a sociálními hledisky.

Všichni členové Odd Fellows musejí respektovat a dodržovat zákony své země, stejně tak musejí dodržovat i principy Odd Fellows. Ty však nejsou nikterak v rozporu s těmito zákony.

 Není vyžadováno nic, co by bylo v rozporu se svědomím členů.