Historie a současnost Nezávislého řádu Odd Fellows

Často bývá Odd Fellows Řád zaměňován s nejrůznějšími směry Svobodného zednářství. Jde však o paralelně existující společenstvo, které má se zednáři něco příbuzného, ale zároveň i odlišného. Na rozdíl od zednářů je hnutí Odd Fellows tolerováno katolickou církví. Prvotní záměry při vniku tajných spolků a sdružení po celé Evropě souvisejí s nejrůznějšími mýty a motivy. Jako nejstarší to byly motivy náboženské při vzniku tajných bratrstev s nejrůznějšími dominujícími cíli. Častěji však vznikaly spolky profesní, cechovní organizace se svými rituálními shromážděními. Stavitelé katedrál jsou údajně prvými činiteli těchto spolků a tajných sdružení, lóží. Spolu s osvícenstvím je spojen vznik zednářských lóži v Anglii a Francii, později na podobné platformě vznikají různé spolky po celé Evropě.

Téměř ve stejnou dobu jako Svobodní zednáři (Velká Lóže v Londýně) začíná i historie Odd Fellows.

Kořeny Odd Fellows lze nalézt v Anglii v r. 1725 jako Odd Fellows Sdružení, která vznikají v anglických městech jako spolky sdružující lidi s humanistickými ideály, spojenými  snahou o vzájemnou pomoc v nouzi. Přejímaly znamení a symboly ze zednářských lóží, rituály nesou proto podobné výchozí motivy. Důležitým prvkem byla snaha o zamezení vstupu nepovolaným osobám do sdružení, z toho důvodu je tolik tajemnosti kolem znaků, symboliky a hesel. Dodnes známá je Manchester Unity, větev Odd Fellows v Anglii, sahající již do zmíněných počátků historie tohoto hnutí.

Nezávislý Řád Odd Fellows (I.O.O.F.) jako světové společenství Odd Fellows lóží začíná pak v roce 1819 založením Washington Loge Nr.1  Thomasem Wildeyem. Jde o prvou lóži v U.S.A. V roce 1877 byla v Chicagu založena česká Lóže Palacký č. 630. Prvou lóží v kontinentální Evropě byla Württenberger Loge Nr. 1 .

První pokus o založení české Odd Fellow lóže byl již počátkem 20. století (v roce 1905). Vzhledem k zamítavému postoji rakousko-uherské administrativy nebylo v prvé fázi možné založit českou Lóži Přátelství běžným způsobem. Budoucí členové se proto od roku 1905 scházeli jako Společnost pro lidskou radost.

Potom se podařilo diplomatickými jednáními v Berlíně založit první pražskou lóži – „ Lóži Přátelství č.8 v Sasku“. Skutečný rozvoj I.O.O.F. na našem území začal až po vzniku Československa.

Další vývoj po okupaci Československa v roce 1939 nepřál existenci Odd Fellows. Němci lóže zakázali a zrušili. Po 2. světové válce nebyla zaznamenána žádná aktivita Odd Fellows v naší republice. Teprve po roce 1989 se začala činnost I.O.O.F. v České republice obnovovat.Pomocí přátelských kontaktů několika našich bratrů s bavorskou Mezinárodní Odd Fellows Lóží v Mnichově, Friedens Lóží v Dachau a 1. Würtemberskou Lóží byla dne 6.7.1996 zasvěcena první hala Odd Fellows v České republice – a to v Žatci.

12.10.0966 byla založena Bohemia Lóže č.1. a tím i celý Řád Odd Fellows na našem území.

Tato lóže v počátcích sdružovala všechny bratry I.O.O.F. v České republice. Bohemia Lóže č.1 a Concordia Lóže č.2 nyní sídlí v Praze.

České Lóže Odd Fellows jsou organizačně součástí Velkolóže Království dánského,postupem času se předpokládá vznik samostatné Velkolože ČR tak, jak tomu bylo již dříve. Vše závisí na rozšíření myšlenky Řádu v naší republice, na vzniku nových lóží.

 Základem etického cítění členů Odd Fellows  jsou pojmy Přátelství, Láska a Pravda. Členové si vzájemně tolerují nejrůznější náboženské či politické postoje,témata náboženství a politiky jsou při zasedání Lóže zakázána. Neznamená to, že by se v rámci vzájemné výměny názorů a vystoupení nemohlo po rituální části zasedání mezi bratry o podobných tématech hovořit.

Principem existence Odd Fellows je dodnes snaha o vzájemnou pomoc mezi lidmi, kteří jsou spřízněni společnými etickými a sociálními hledisky.

Všichni členové Odd Fellows musejí respektovat a dodržovat zákony své země, stejně tak musejí dodržovat i principy Odd Fellows. Ty však nejsou nikterak v rozporu s těmito zákony.

 Není vyžadováno nic, co by bylo v rozporu se svědomím členů.